Reglement van de digitale audio-visuele wedstrijd

 1. De OVU organiseert jaarlijks een audiovisuele wedstrijd. De wedstrijd staat open voor iedereen. OVU-leden met een geldig lidnummer nemen gratis deel. Niet OVU-leden betalen € 20,00 inschrijvingsgeld tegen uiterlijk 1 november op rekeningnummer BE47 8905 9409 1180 op naam van OVU - Wolterslaan 91 - 9040 Sint-Amandsberg. Reeksen waarvoor het inschrijvingsgeld niet binnen is worden niet ter jurering voorgelegd.
 2. De wedstrijd wordt gejureerd door personen vertrouwd met het audiovisuele medium. De namen van de juryleden worden vooraf niet kenbaar gemaakt.
 3. Het jurypanel nomineert (maximum) 10 laureaten, en kent een aanmoedigingsprijs voor een eerste deelname toe. Alle genomineerde laureaten ontvangen dezelfde prijs. De deelnemers kunnen geen beroep aantekenen tegen de beslissing van de jury.
 4. De jury ontvangt op voorhand een kopie van de ingezonden werken en verbind er zich toe om deze kopie alleen te gebruiken voor de jurering
 5. De wedstrijd zal maximum 1 dag in beslag nemen. Vanaf 30 inzendingen of bij een totale duur van meer dan 4 uur kan een preselectie georganiseerd worden. Er moeten minimum 15 inzendingen zijn van minimum 3 verschillende clubs.
 6. Na de deliberatie door de jury wordt de einduitslag opgemaakt en medegedeeld. De uitslag wordt bekend gemaakt via de OVU Nieuwsbrief en de OVU website.
 7. Het inschrijvingsformulier is te downloadden van de OVU website.
 8. Het formaat van de productie zal horizontaal minimum 1400 en maximum 1920 pixels bedragen. Het eindresultaat moet uit een zelfstandig draaiend EXE-bestand bestaan, of een MP4 filmbestand in full HD (1920x1080). Ook Mac gebruikers kunnen meedoen. Zij sturen een MP4 of een FotoMagico bestand in.
 9. De deelnemer zal de volgende technische specificaties stipt naleven:
  • De productie zal een aanlooptijd (tijd vóór het eerste beeld en/of de aanvang van het geluid) van niet meer dan 2 seconden hebben. Producties moeten starten zonder "Pauze functie".
  • De productie zal eindigen met een zwart beeld en na max. 3 seconden terugkeren naar het startblad (bureaublad).
  • Een productie mag in geen geval herbeginnen, blijven staan na het laatste beeld.
  • Meerdere beeldverhoudingen zijn in de hoogte toegelaten. (b.v. 4:3, 3:2, 16:9, 16:10) Het is aan te bevelen om de verhouding 16:9 te gebruiken.
  • Voor het geluidsspoor wordt omwille van de bestandsgrootte MP3 (128 kBit/s) gebruikt. Als richtwaarde voor de geluidsmodulatie wordt -6 dB aanbevolen.
  • Als bestandsnaam van de productie zal een duidelijke titel gebruikt worden (niet b.v. "project 7", "ABCD", Jan Peeters, ...).
  • In de productie mag geen vervaldatum of andere beveiliging ingebouwd zijn.
 10. De producties mogen bestaan uit analoge beelden die werden gedigitaliseerd en/of uit rechtstreeks digitaal opgenomen beelden en filmfragmenten.
 11. De inzendingen kunnen via internet doorgestuurd worden. Het is ook toegelaten de bestanden op een CD-rom naar de wedstrijd verantwoordelijke te sturen.
 12. De deelnemer mag maximaal 3 reeksen als auteur en/of co-auteur insturen met een maximale totale tijdsduur van 15 minuten. Een afzonderlijke reeks mag echter niet langer zijn dan 10 min. De lengte wordt uitsluitend opgegeven als: [xx]m [yy]s.
 13. Een montage kan maar eenmaal ingediend worden, en dit in een tijdspanne van 5 jaar.
 14. In eenzelfde productie zal de volumeknop en/of toonregeling, eens de montage gestart, niet meer bijgesteld worden.
 15. De inrichters zullen de inzendingen met de grootste zorg behandelen. Bij beschadiging of verlies kunnen zij in geen enkel opzicht aansprakelijk gesteld worden.
 16. De organisatoren zijn gemachtigd om inzendingen die indruisen tegen de goede gang van zaken en zeden te weigeren.
 17. De inzendingen moeten uiterlijk op 1 november van het wedstrijdjaar binnen zijn bij de wedstrijdcommissaris, waarvan naam en adres vermeld staan op het inzend formulier. Omwille van het krappe tijdschema wordt op de sluitingsdatum van 1 november geen uitzondering toegestaan.
 18. De auteur moet wettelijk in orde zijn met de auteursrechten op beeld, geluid en tekst.
 19. De volgorde van projectie op de juryzitting wordt, op basis van praktische overwegingen, bepaald door de wedstrijdcommissaris. Tegen deze rangschikking kan geen beroep worden aangetekend.
 20. Om praktische redenen moet een auteur bereikbaar zijn per e-mail. Alle correspondentie gebeurt via dit e-mail adres.
 21. De OVU garandeert dat de producties niet vertoond worden buiten het wedstrijd verband zonder de schriftelijke instemming van de auteur(s). De OVU behoudt in haar archief een kopie van de ingezonden werken.
 22. Door deel te nemen aanvaardt men het wedstrijdreglement.
 23. Alle gevallen niet voorzien in dit reglement worden beslecht door de Commissie Wedstrijden en de Raad van Bestuur van de OVU.
 24. De auteur kan zijn CD terugkrijgen op de jurering.
 25. Er worden geen CD teruggestuurd per post.