Beschermschap OVU voor wedstrijden en/of salons

Algemene bepalingen

 1. Iedere aanvraag tot het bekomen van het beschermheerschap der OVU dient door de inrichtende fotokringen minstens 3 maanden op voorhand te worden gericht tot de voorzitter van het Dagelijks Bestuur.
 2. Slechts de aanvragen ingediend door fotokringen lid van de OVU kunnen in aanmerking worden genomen, tenzij afwijking verleend door de Raad van Bestuur.
 3. de aanvragen dienen vergezeld te gaan van het volledig regIement van de wedstrijd of salon, met verplichte opgave van de samenstelling van de jury, kalender en eventueel inschrijvingsrecht.
 4. Het verlenen van haar beschermheerschap aan een wedstrijd en/of salon verplicht de OVU tot geen enkele financiële steun. In bepaalde gevallen kan de Raad van Bestuur hierop afwijking verlenen.
 5. Door de OVU kunnen ereprijzen, onder de vorm van medailles of plaketten worden toegekend.
 6. Op alle drukwerken i.v.m. de wedstrijden en/of salons zal het verlenen van het beschermheerschap door de OVU worden vermeld.
 7. Op eventueel voorziene openingsplechtigheden zal de OVU zich laten vertegenwoordigen. Hiertoe dienen de inrichtende clubs ruime tijd vooraf het bestuur te verwittigen.

Deelneming

 1. De inrichtende club kan slechts één jurylid aanduiden uit eigen kring, terwijl de verdere leden zullen gekozen worden uit verschillende kringen. Desgewenst kan de OVU tussenkomen bij de aanduiding van de juryleden.
 2. Ten einde een normaal verloop te kunnen waarborgen van de jurering zal de inrichtende club er zorg voor dragen dat deze kan doorgaan in een ruim en goed verlicht lokaal.
 3. De jurering geschiedt openbaar. De jury kan nochtans verzoeken om ontruiming van het lokaal zo hierdoor hinder optreedt voor een normaal verloop. In dit voorkomend geval kunnen 3 bestuursleden van de inrichtende club aanwezig blijven, alsook de afgevaardigden van de OVU
 4. De wedstrijdcommissaris OVU kan optreden als secretaris voor de jury.
 5. Alle door de jury aanvaarde foto's dienen te worden tentoongesteld. Beslissingen genomen door de jury zijn onaanvechtbaar en dienen van geen enkele justificatie vergezeld te zijn.
 6. Vergoeding van onkosten van de juryleden zal worden gedragen door de inrichtende club.
 7. De deelname aan de wedstrijden en/of salons onder beschermheerschap van de OVU zal uitsluitend voorbehouden blijven aan vrijetijdsfotografen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. In geval van wedstrijd en ten einde alle neutraliteit te vrijwaren zal door de leden van de inrichtende club worden afgezien van deelname, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Het aantal in te zenden werken kan door de inrichtende club worden beperkt. Het zal nochtans niet hoger liggen dan 4 per deelnemer, terwijl bij verplicht collectieve clubdeelneming een minimum van 3 auteurs wordt vereist.
 10. De in te zenden werken zijn VRIJ van ieder thema, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Aan alle deelnemers en secretariaat van de OVU zal een catalogus van de tentoonstelling worden bezorgd.

Bijzondere bepalingen

 1. Geldprijzen mogen niet worden toegekend.
 2. Er kunnen geen fotografische werken worden te koop aangeboden.
 3. Terugzending van alle werken dient te geschieden binnen 30 dagen na sluiting van de wedstrijd en/of de tentoonstelling. Zelfafhaling is met de inrichtende club te bespreken.
 4. Alle betwistingen i.v.m. de toepassing van dit reglement zullen worden beslecht door het Bestuur der OVU na een gemotiveerde samenspraak met de inrichtende club.