Voorwaarden om een subsidieerbare fotoclub te zijn

Iedere lokale groep zal om in aanmerking te komen voor de subsidieberekening een actieve werking moeten ontplooien. Hiertoe moet de lokale groep jaarlijks een of meer activiteiten van de eigen kunstdicipline (fotografie) organiseren voor het publiek of deelnemen aan een of meer activiteiten opgezet door OVU en/of CvB.

De door de lokale groep zelf georganiseerde activiteiten moeten voor het publiek gratis toegankelijk zijn en kunnen zich niet beperken voor de eigen leden of een gesloten gemeenschap.

PRAKTISCH: een LOKALE GROEP MOET JAARLIJKS:

  1. zijn subsidiebundel correct invullen en het uiterlijk tegen 1 december van het lopende werkjaar insturen naar de subsidieverantwoordelijke van OVU. Voor bundels die per post binnenkomen geldt de datum van de poststempel. Bundels die na 1 december binnenkomen zijn niet subsidieerbaar. In geval van poststaking kan deze datum met één of meerdere dagen achteruit geschoven worden.
  2. op het subsidieformulier noteren welke fotografische activiteiten (één tot twee) hij georganiseerd heeft en voegt daarvoor de nodige bewijsstukken toe.
  3. op het subsidieformulier noteren aan welke door OVU en/of CvB georganiseerde en subsidieerbare activiteiten men heeft deelgenomen. De nodige bewijsstukken dienen te worden toegevoegd.
  4. op het subsidieformulier aangeven hoeveel en wie zijn CvB-leden zijn, hoeveel en welke zijn OVU-leden zijn. Via bijgevoegde stukken bewijzen dat deze leden actief deelgenomen hebben aan één of meerdere subsidieerbare activiteit.
  5. Enkel clubs met bewezen actieve OVU-CvB-leden zijn subsidiegerechtigd via bovenstaande items.