Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk I : Algemeen

Artikel 1

De inschrijving als lid van de OVU betekent dat het "Huishoudelijk Reglement" aanvaard wordt en dat men er zich naar schikt.

Artikel 2

De zetel moet in de provincie OOST -VLAANDEREN, gerechtelijk arrondissement Gent gevestigd zijn en bevindt zich momenteel bij:
      De voorzitter:
      Freddy Van Vlaenderen
      Rijsenbergstraat 130 - 9000 Gent
      Tel: 09 220 29 15


Artikel 3

Buiten de wettelijke bevoegdheid wordt het Dagelijks Bestuur van de vereniging toevertrouwd aan de Raad van Bestuur die volgens art. 21 van de statuten over de ruimste bevoegdheden beschikt om te beslissen en de vereniging te beheren.

Hoofdstuk II: Raad van Bestuur - Toezicht

Artikel 4

De bestuurraad vergadert minimum 3 maal per jaar.

Artikel 5

Voor de goede gang van zaken wordt onder de leden van de bestuurraad een voorzitter, onder-voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen voor een niet bepaalde periode (maximum 6 jaar - Art. 29 v.d. Statuten) maar hun functie moet jaarlijks herbekrachtigd worden binnen de bestuurraad.

Artikel 7

De beslissingen van de bestuurraad worden genomen volgens Art. 22 van de Statuten.

Artikel 8

De bestuurraad, volgens publicatie in het Belgisch Staatsblad, is samengesteld uit de leden zoals vermeld in deze OVU-Gids op de pagina’s 3 en 4.

Artikel 9

De hernieuwing van het mandaat van Bestuurder, Bestuurslid of afgevaardigde OVU kan slechts voorgedragen worden na voorafgaandelijke goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Artikel 10

De voorzitter:

IS VERANTWOORDELIJK voor de goede werking van het bestuur en de vereniging in het algemeen. Hij zit de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur voor, en neemt het initiatief voor het bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad.

De ondervoorzitter:

staat de voorzitter bij in zijn taak en treedt als voorzitter op bij afwezigheid van deze laatste.

De secretaris:

IS VERANTWOORDELIJK voor het opmaken van het verslag, voor het publiceren en bekend maken van de genomen beslissingen, zowel van de Raad als van de Algemene Vergadering en voor het bijhouden van alle administratieve dossiers. Alle officiële briefwisseling wordt hem toegezonden, ook deze bestemd aan andere leden van de raad (afschrift).

De penningmeester:

IS VERANTWOORDELIJK voor financiën, boekhouding en budgettering in het algemeen.

Vormgeving en pre-press:

Zorgt voor het zetten van teksten, een verzorgde lay-out van de uitgaven van OVU en het contact met de drukker.

Wedstrijdcommissarissen:

ZIJN VERANTWOORDELIJK voor het inrichten van de wedstrijden. Ze zorgen voor de juryleden, de aankondigingen van de wedstrijden in het OVU-NIEUWS en maken de uitslag bekend zowel aan de deelnemende kringen als aan de redactie. Zorgen tijdig voor het eindklassement van de wedstrijden en het toekennen van diploma's en trofen.

Verantwoordelijke Foto- en Diatheken:

zamelt de werken in (Foto en Dia). Maakt de reiswijzers op van de foto- en diatheken en dit zowel voor de OVU als voor de CvB. Is verantwoordelijk voor een vlotte opvolging van de mappen en verdeelt de werken na beëindiging van de reisroutes.

Public-Relations:

Organiseert in samenwerking met de bestuursleden de manifestaties in de schoot van de vereniging, dietot doel hebben de vereniging naar buiten toe kenbaar te maken. Hij staat in voor de contacten met andere verenigingen en instellingen welke niet noodzakelijk de beeldregistratie tot doel hebben.

De raadsleden:

Staan de bestuursleden bij en kunnen eventueel met bijzondere taken en opdrachten belast worden.

De subsidieverantwoordelijke:

IS VERANTWOORDELIJK voor de controle van de administratieve bundels, het omzetten van deze bundels in subsidiepunten, het berekenen van de subsidie en de contacten met de provinciale overheid omtrent deze materie.

Artikel 11

De afgevaardigden bij het Dagelijks Bestuur dienen bij eventueel ontslag, een ontslagbrief te sturen aan de voorzitter van de OVU, met afschrift aan de secretaris.

Hoofdstuk III: Het lidmaatschap

Artikel 12

De Raad van Bestuur, kan nieuwe leden (kringen) voorlopig aanvaarden tot de vereniging, maar moet ze op de eerstvolgende Algemene Vergadering voordragen voor goedkeuring en definitieve aansluiting.

Artikel 13

Om tot de OVU toe te treden dient een vraag gericht te worden aan de secretaris. Een inlichtingsformulier zal toegezonden worden. Dit document met de nodige gegevens ter identificatie van de aanvrager zal degelijk ingevuld teruggezonden worden aan de secretaris.