Overzicht van de statuten

Coördinatie statuten: ondernemingsnummer: 416 917 777

 

Hoofdstuk I. Naam - Zetel

Artikel 1

De vereniging zal de naam dragen van "OOST-VLAAMSE UNIE VOOR FOTOGRAFIE", afgekort als OVU. Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van een rechtspersoon, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "vereniging zonder winstoogmerk" of door de afkorting "vzw", samen met volgende gegevens: de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de rechtspersoon, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de rechtspersoon.

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het in het Vlaamse Gewest op het volgende adres: Rijsenbergstraat 130 te 9000 Gent.
Het Bestuur is bevoegd om de maatschappelijke zetel binnen België te verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied.

Hoofdstuk II. Doelstellingen van de vzw

Artikel 3

De Unie heeft als doel:

 1. De verspreiding van de fotografie als culturele activiteit en als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding in de provincie Oost-Vlaanderen te bevorderen.
 2. Door typische fotografische activiteiten de betrekkingen onder de kringen te verbeteren door beoordeling en uitwisseling van foto’s onder welke vorm ook.
 3. De groepen te vertegenwoordigen bij andere provinciale, nationale en internationale verenigingen.
 4. Als gesprekspartner op te treden bij alle openbare besturen en instellingen, zonder exclusiviteitsrechten.
 5. De aangesloten kringen en hun leden te vertegenwoordigen bij het oplossen van hun problemen inzake auteursrechten.

Zij kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar doelstellingen.

Zij kan medewerking verlenen aan alle gelijkaardige activiteiten.

Hoofstuk III. Duur - Leden

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment ontbonden worden.

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt. Het bedraagt minimum vijf leden.

Artikel 6

De leden zijn:

De groepen met al dan niet rechtspersoonlijkheid die voldoen aan de volgende voorwaarden: a) een groep zijn met een gelijkaardig doel zoals hierboven vermeld onder artikel 3.1 en 2 en b) die toegelaten zijn door de Algemene Vergadering.
In de vereniging zijn er ook aangesloten individuele leden die niet stemgerechtigd zijn.

Artikel 7

 1. De leden mogen zich op elke ogenblik uit de OVU terugtrekken door hun ontslag schriftelijk te zenden naar de maatschappelijke zetel.
 2. Een lid is ambtshalve ontslagnemend wanneer het, na een schriftelijke aanmaning, zijn bijdrage niet betaald heeft op uiterlijk 31 januari van het nieuwe werkingsjaar.
 3. Een lid dat een ernstige inbreuk pleegt op de statuten of de regels van de eer of de welvoeglijkheid of wiens lidmaatschap nadeel berokkent aan de OVU kan door de Algemene Vergadering uitgesloten worden.
  Dit lid moet gehoord worden in zijn verweermiddelen en de beslissing moet genomen worden met een aanwezigheidsquorum van twee derden en met twee derden van de uitgebrachte stemmen. De uitsluiting wordt effectief de derde dag na het notificeren van de beslissing van de Algemene vergadering aan het lid.

Artikel 8

De leden, het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals hun rechtsopvolgers kunnen onder geen enkel beding aanspraak maken op het maatschappelijk bezit.

Hoofstuk IV. Bijdragen

Artikel 9

De bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de Algemene Vergadering. De jaarlijks bijdrage mag echter de 250 euro niet overschrijden.

Hoofstuk V. Algemene vergadering

Artikel 10

De Algemene Vergadering is bestemd voor alle leden. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het Bestuursorgaan.

Artikel 11

De Algemene Vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen en dit in de loop van het eerste kwartaal.
De leden worden opgeroepen door de voorzitter, ten minste 20 dagen voor de vergadering, per gewone brief of e-mail. Bij de uitnodiging zal de plaats, dag en uur vermeld worden alsmede de documenten die nodig zijn om rechtskundig te kunnen vergaderen.

Artikel 12

Een Algemene Vergadering wordt bijeen geroepen door:

 • het bestuur
 • of door een schriftelijk verzoek van één vijfde van de leden. Dit verzoek moet nauwkeurig de punten vermelden die op de dagorde geplaatst worden.

Artikel 13

 1. Om geldig te kunnen vergaderen moet de helft van de aangesloten leden aanwezig zijn, tenzij het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (hierna ‘WVV’ genoemd) of de statuten anders bepalen.
 2. Indien het vereiste aantal leden of vertegenwoordigers niet aanwezig zijn, kan een tweede vergadering bijeengeroepen worden. Die kan geldig beraadslagen en besluiten en wijzigingen aannemen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 dagen, volgend op de eerste vergadering, worden gehouden.
 3. Leden die niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden vertegenwoor- digd worden.
 4. Elk lid kan maximum één volmacht dragen.

Artikel 14

Tenzij het ‘WVV’ of deze statuten er uitdrukkelijk anders over beschikken:

 1. Worden alle beslissingen bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur of zijn plaatsvervanger beslissend.
 2. Bij afwijking vereisen de beslissingen tot wijziging der statuten, uitsluiting van leden en ontbinding van de vereniging, een twee derden meerderheid.

Artikel 15

Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren:

 1. het toelaten of uitsluiten van leden
 2. het benoemen en het afzetten van de bestuurders
 3. het goedkeuren van de rekeningen
 4. het goedkeuren van de begrotingen,
 5. het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage
 6. het wijzigen van de statuten
 7. het ontbinden van de vereniging

Artikel 16

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt binnen de dertig dagen na de vergadering aan elk lid toegestuurd. Het originele wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en op de zetel van de vereniging bewaard. Het kan ten alle tijde door de leden ter plaatse ingezien worden.

Artikel 17

Elke wijziging van de statuten, elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder moet binnen de maand in de bijlage van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Artikel 18

De interne werking en alle door de statuten niet voorziene gevallen worden beschreven in een Intern Reglement. Het Intern Reglement kan ten alle tijde gewijzigd worden.

Hoofstuk VI. Het Bestuursorgaan

Artikel 19

Het Bestuursorgaan of kortweg ‘Bestuur’ wordt samengesteld uit ten minste 2 en ten hoogste 10 leden.

De leden van het Bestuur worden op een Algemene Vergadering gekozen tussen de personen, die hun kandidatuur minstens 10 dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk op de maatschappelijke zetel hebben ingediend.

Indien en zolang het Bestuur bestaat uit 2 bestuurders, verliest elke bepaling die aan een lid van het Bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

Artikel 20

De duur van het mandaat is zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 21

Het Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om beslissingen te nemen en de vereniging te beheren. Het kan alle daden stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Artikel 22

De vergadering van het Bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of bij verhindering door de ondervoorzitter. De Raad beraadslaagt geldig indien ten minste de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid.

Artikel 23

Een bestuurder die afwezig blijft zonder geldige reden op drie opeenvolgende vergaderingen van het Bestuur, kan op de algemene vergadering als ontslagnemend voorgedragen worden.

Artikel 24

Alle notulen van de vergaderingen worden ondertekend door de Voorzitter en de Secretaris of indien ze verhinderd zijn door twee bestuurders.

Artikel 25

Het uitoefenen van de functie van bestuurder is gratis. De bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor het uitoefenen van hun mandaat en nemen geen andere persoonlijke verplichtingen op.

Artikel 26

Kandidaat bestuursleden moeten lid zijn van een aangesloten vereniging. Ook externen kunnen hun kandidatuur stellen als bestuurslid.

Artikel 27

Een lid van het Bestuur dat een ernstige inbreuk pleegt op de statuten of op de regels van de eer of de welvoeglijkheid, of wiens lidmaatschap nadeel berokkent of kan berokkenen aan de OVU kan door een Algemene Vergadering uitgesloten worden. Dit lid moet gehoord worden in zijn verweermiddelen en de beslissingen moeten genomen worden door twee derden van de aanwezige leden én met twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
De uitsluiting wordt effectief de derde dag na het notificeren van de beslissing van de Algemene Vergadering aan het betrokken lid.

Artikel 28

De vereniging wordt in rechte, als aanlegster en als verweerster vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk VII. Verschillende

Artikel 29

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 30

Bij ontbinding van de vereniging wordt het saldo ter beschikking gesteld van een vereniging/vereni- gingen die een gelijkaardig doel nastreeft/nastreven of aan een liefdadig doel, maar elke vorm van verdeling onder de particuliere leden is uitgesloten.
Geen enkel particulier lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vzw en evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.
Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vzw geldt te allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om welke reden, bij ontbinding van de vzw, enz.

Artikel 31

Voor alle gevallen, die niet voorzien zijn door de statuten zijn de beschikkingen van het ‘WVV’ en de toekomstige uitvoeringsbesluiten van toepassing.
Aldus goedgekeurd door de Algemene Vergadering in zitting van 06 september 2023.

Get. F. Van Vlaenderen, Voorzitter-Bestuurder.

Get. H. D’Haeseleer, Secretaris-Bestuurder.