Overzicht van de statuten

Coördinatie statuten: ondernemingsnummer: 416 917 777

 

Hoofdstuk I. Naam - Zetel

Artikel 1

De vereniging zal de naam dragen van "OOST-VLAAMSE UNIE VOOR FOTOGRAFIE", afgekort als volgt: OVU.

Artikel 2

De zetel is gevestigd in het gerechtelijk arrondissement GENT en bij de secretaris, Rijsenbergstraat 130 te Gent.

Hoofdstuk II. Voorwerp

Artikel 3

De Unie heeft als doel:

 1. De verspreiding van de fotografie als culturele activiteit en als creatieve vorm van vrijetijdsbesteding in de provincie Oost-Vlaanderen te bevorderen.
 2. Door typische fotografische activiteiten de betrekkingen onder de kringen te verbeteren door beoordeling en uitwisseling van foto's en dia's.
 3. De kringen te vertegenwoordigen bij andere provinciale, nationale en internationale verenigingen.
 4. Als gesprekspartner op te treden bij alle openbare besturen en instellingen, zonder exclusiviteitsrechten.
 5. De aangesloten kringen en hun leden te vertegenwoordigen bij het oplossen van hun problemen inzake auteursrechten.
 6. Zij kan alle daden stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp. Zij kan medewerking verlenen voor alle gelijkaardige activiteiten.

Hoofstuk III. Duur - Leden

Artikel 4

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Het aantal leden is onbeperkt. Het bedraagt minimum vijf leden.

Artikel 6

De leden zijn:

 1. de stichters
 2. de opvolgers van de stichters (voorzitters van de kringen)
 3. de kringen met rechtspersoonlijkheid of de voorzitters van de kringen zonder rechtspersoonlijkheid die aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • in een kring zijn of voorzitter van een kring zijn die op lokaal of regionaal vlak een gelijkaardig voorwerp heeft als vermeld onder de punten 1 en 2 van het voorwerp van de Unie.
  • toegelaten worden door de Algemene Vergadering.

Artikel 7

De leden mogen zich op elke ogenblik uit de Unie terugtrekken door hun ontslag per aangetekend schrijven op het maatschappelijk adres te betekenen. Een lid is ambtshalve ontslagnemend wanneer hij, na een aanmaning en een aangetekend schrijven met een tussentijd van 30 dagen, zijn bijdrage niet betaalt binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst van het aangetekend schrijven. Een lid dat een ernstige inbreuk pleegt op de statuten of de regels van de eer of de welvoeglijkheid, of wiens lidmaatschap nadeel berokkenen aan de Unie kan door een Algemene Vergadering uitgesloten worden. Dit lid moet gehoord worden in zijn verweermiddelen en de beslissing moet genomen worden met twee derden van de aanwezige leden die zelf twee derden van het aantalleden moeten uitmaken. Het ontslag wordt effectief op het einde van het maatschappelijk jaar. De uitsluiting de derde dag na het notificeren van de beslissing van de Algemene vergadering aan het lid.

Artikel 8

Het ontslagnemend of uitgesloten lid, evenals zijn rechtsopvolgers, zien af van elke aanspraak op het maatschappelijk bezit.

Hoofstuk IV. Bijdragen

Artikel 9

De bijdrage wordt elk jaar vastgesteld door de Algemene Vergadering. De jaarlijks bijdrage mag echter de 250 euro niet overschrijden.

Hoofstuk V. Algemene vergadering

Artikel 10

De Algemene Vergadering is bestemd voor alle leden. Zij wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Bestuurraad.

Artikel 11

De Algemene Vergadering vergadert minstens eenmaal per jaar en dit in de loop van het eerste kwartaal.
De leden worden opgeroepen door de voorzitter, ten minste 20 dagen voor de vergadering en per gewone brief. Bij de uitnodiging, die plaats, dag en uur vermeldt, zullen ook de dagorde en nodige formulieren gevoegd worden.

Artikel 12

Een Algemene Vergadering wordt bijeen geroepen door:

 • de raad van bestuur
 • een schriftelijk verzoek van één vijfde van de leden. Dit verzoek moet nauwkeurig de punten vermelden die op de dagorde moeten geplaatst worden.

Artikel 13

De leden rechtspersonen worden op de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door één lasthebber naar keuze. Deze kan volmacht geven aan een ander lid voor één beplaade vergadering.

De andere leden mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander lid of door een speciale volmachthouder. Elk lid mag maximum twee stemmen uitbrengen.

Artikel 14

Tenzij de wet van 27 juni 1921 of deze statuten er uitdrukkeIijk anders over beschikken

 • is de vergadering geldig samengesteld welke ook haar aantal aanwezige leden is,
 • worden alle beslissingen bij eenvoudige meerderheid der stemmen genomen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger beslissend.
 • bij afwijking vereisen de beslissingen tot wijziging der statuten, uitsluiting van leden en ontbinding een meerderheid van twee derden der aanwezige leden, die zelf twee derden van het aantal leden moeten uitmaken.

Artikel 15

Tot de bevoegdheden van de Algemene Vergadering behoren:

 • het benoemen van het afzetten van de bestuurders
 • het goedkeuren van de rekeningen
 • het goedkeuren van de begrotingen
 • het toelaten of uitsluiten van leden
 • het vaststellen van de jaarlijkse bijdrage
 • het wijzigen van de statuten
 • het ontbinden van de vereniging.

Artikel 16

Het verslag van de Algemene Vergadering wordt binnen de dertig dagen na de vergadering aan elk lid toegestuurd. Het originele wordt door de voorzitter en de secretaris ondertekend en op de zetel van de vereniging bewaard. Het kan ten alle tijde door de leden ter plaatse ingezien worden.

Artikel 17

Elke wijziging van de statuten, elke benoeming, ontslag of afzetting van een bestuurder moet binnen de maand in de bijlage van het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Artikel 18

De interne werking en alle door de statuten niet voorziene gevallen worden beschreven in een Huishoudelijk Reglement. Het huishoudelijk reglement kan ten alle tijde gewijzigd worden.

Hoofstuk VI. Raad Van Bestuur

Artikel 19

De vereniging wordt bestuurd door een Raad samengesteld uit ten minste 10 en ten hoogste 20 leden.

De leden van de Raad worden op een Algemene Vergadering gekozen tussen de personen die hun kandidatuur minstens 10 dagen voor de Algemene Vergadering, schriftelijk op de maatschappelijke zetel hebben inge-diend.

Artikel 20

De duur van het mandaat is zes jaar. De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Artikel 21

De Raad van Bestuur beschikt over de ruimste bevoegdheden om de vereniging te beheren en te beslissen. Hij kan alle daden stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Artikel 22

De vergadering van de Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen en voorgezeten door de voorzitter of bij verhindering door de ondervoorzitter. De Raad beraadslaagt geldig indien ten minste de helft van de leden aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid.

Artikel 23

Een bestuurder die afwezig blijft zonder geldige reden op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur kan op de algemene vergadering als ontslagnemend voorgedragen worden.

Artikel 24

Alle stukken worden geldig ondertekend door twee bestuurders zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Artikel 25

Het uitoefenen van de functie van bestuurder is gratis. De bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor het uitoefenen van hun mandaat en nemen geen andere persoonlijke verplichtingen op.

Artikel 26

Om tot lid van de Raad van Bestuur gekozen te kunnen worden moet de kandidaat in principe:

 • ofwel zelf lid zijn van de vereniging
 • ofwel behoren tot de leden van een kring waarvan de voorzitter lid is van de vereniging

In dit laatste geval is de toestemming van de voorzitter van die kring onontbeerlijk.

Afwijkingen kunnen worden toegestaan door de Algemene Vergadering.

Artikel 27

Een lid dat een ernstige inbreuk pleegt op de statuten of op de regels van de eer of de welvoeglijkheid, of wiens lidmaatschap nadeel berokkent of kan berokkenen aan de Unie kan door een Algemene Vergadering uitgesloten worden. Dit lid moet gehoord worden in zijn verweermiddelen en de beslissingen moeten genomen worden met twee derden van de aanwezige leden die zelf twee derden van het aantal leden moeten uitmaken. Het ontslag wordt effectief op het einde van het maatschappelijk jaar. De uitsluiting de derde dag na het notificeren van de beslissing van de Algemene Vergadering aan het lid.

Artikel 28

De Raad van Bestuur van de vereniging wordt aange-steld door de Raad van Bestuur en voorgezeten door een afgevaardigde bestuurder.

Artikel 29

De duur van het mandaat van de leden van de Raad van Bestuur is zes jaar en hernieuwbaar.

Artikel 30

Een bestuurslid dat afwezig blijft zonder geldige reden op drie opeenvolgende vergaderingen van de Raad van Bestuur kan door de Raad van Bestuur als ontslagnemend voorgedragen worden.

Artikel 31

De vereniging wordt in rechte, als aanlegster en als verweerster vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de Raad van Bestuur.

Hoofdstuk VII. Toezicht

Artikel 32

Het toezicht op alle daden en handelingen van de vereniging, inbegrepen de rekeningen of financiële bewerkingen worden uitgeoefend door twee vrijwillige onbezoldigde toezichters, aangesteld door de Algemene Vergadering. Zij brengen op de Algemene Vergadering schriftelijk verslag uit over hun bevindingen.

Hoofdstuk VIII. Verschillende

Artikel 33

Het maatschappelijk jaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 34

Bij ontbinding van de vereniging wordt het saldo ter beschikking gesteld van een vereniging die een gelijkaardig doel nastreeft of aan een liefdadig doel, maar elke vorm van vergadering onder de leden is uitgesloten.

Artikel 35

Voor alle gevallen, die niet voorzien zijn door de statuten zijn de beschikkingen van de wet van 27 juni 1921 van toepassing.